Naše poslání

Pomáháme zvládat stres a využít ho k růstu tak, aby lidé ve svém životě měli:

 • Spokojenost místo stresu
 • Radost místo úzkosti
 • Sebeúctu místo méněcennosti
 • Soustředění místo roztěkanosti
 • Uvolněnost místo napětí
 • Lásku místo lhostejnosti
 • Seberozvoj místo stagnace
 • Smysl místo zmatku
 • Svobodu místo svázanosti
 • Energii místo únavy
 • Naplnění místo prázdnoty
 • Otevřenost místo uzavřenosti

Naše vize

Posláním Kliniky zvládání stresu je zvýšit úroveň duševního zdraví a duševní pohody v České Republice, snížit dopady stresu na zdraví a snížit výskyt onemocnění způsobených stresem a podporovat zotavení lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Naše mise

Svou činností chceme přispět k rozvoji životní pohody, duševního, tělesného i sociálního zdraví. Naším cílem je naučit jednotlivce i organizace zvládat stres a tím nejen snížit negativní dopady stresu na jejich zdraví, vztahy, finance a životní pohodu, ale pomoci využít stres k rozvoji a růstu. Dalším cílem je zajistit dostupnost psychoterapie a tréninků zvládání stresu široké populaci. Ve svém přístupu preferujeme komplexní a celostní přístup ke zvládání stresu. Při naší práci propojujeme západní a východní tradice zvládání stresu. Svou činností chceme rovněž přispět k vývoji, výzkumu a šíření efektivních způsobů zvládání stresu a podpory duševního zdraví. Naším cílem je rovněž stát se sociální firmou, která zaměstnává lidi se zkušeností s duševním onemocněním a zahájit činnost univerzity zotavení.

Náš přístup

V našem přístupu jsme zaměřeni na člověka, kterého vnímáme v jeho bio-psycho-sociálně-spirituální jednotě. Zaměřujeme se na způsob jakým člověk ve své jedinečnosti prožívá sebe, svět a druhé lidi.

Naše filosofie

Odráží víru, že každý člověk je potencionálně dobrý a že každému člověku je vlastní bytostná tendence, jež nás vede ke zdraví, osobnímu růstu a osobnímu štěstí. Stres a konflikty vnímáme jako přirozenou součást života, jeho nezvládání vede k utrpení, jeho zvládání k rozvoji a růstu.

Naše hodnoty

Svoboda a v ní obsažená zodpovědnost za sebe, naše vztahy a za svět, který vytváříme.

Štěstí, jež je potencionálně přístupné všem lidem.

Bezpodmínečné přijetí každého člověka jako dobré bytosti bez podmínek tohoto přijetí.

 

Naši lidé

Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Jednatel společnosti, Psycholog, Psychoterapeut, Lektor

Michal se narodil v květnu 1978, je psychoterapeut, lektor a supervizor. Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci a obor Diplomovaná sestra pro psychiatrii v Brně. Absolvoval výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta tzv. Rogersovský přístup, výcvik v krizové intervenci, absolvoval výcvik v PBSP Pesso-Boyden Psychomotorické systémové psychoterapii, výcvik v supervizi, výcvik trenérů MBSR – Mindfulness based stress reduction, výcvik trenérů v modelu CARe. Výcvik v metodě krmení démonů. Věnuje se na práci s tělem zaměřeným psychoterapeutickým přístupům, focusingu, mindfulness meditaci, dovednostem zvládání života, proaktivitě, psychosociální rehabilitaci duševně nemocných a podpoře zotavení. Absolvoval trénink MBSR. Vede vzdělávací kurzy v oblastech komunikace, zvládání stresu, duševní zdraví a práce v pomáhajících profesích. Provádí konzultace a supervize v sociálních službách. Za své osobní poslání považuje přispívat k rozvoji lidí a organizací a zlepšit duševní zdraví v ČR. Za tímto účelem založil Kliniku zvládání stresu s.r.o.

Bc. Lucie Šalplachtová, DiS.

Arteterpapeutka a Lektorka

Lucie se narodila v září 1978, je arteterapeutka a lektorka. Vystudovala arteterapii na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obor Diplomovaná sestra pro psychiatrii v Brně. Pracuje jako psychiatrická sestra a arteterapeutka v sociálních službách a ve zdravotnictví. Je regionální specialista na destigmatizaci. Vede výtvarné a arteterapeutické semináře. Věnuje se vzdělávání v oblasti arteterapie a artefiletiky. Vyučuje v kurzech pro oblast sociálních služeb.

 

Bc. Jaroslav Špác, DiS.

Lektor

Jaroslav se narodil roku 1987 a je lektor a sociální pracovník. V letech 2009 až 2014 působil v Hnutí Brontosaurus a dalších organizacích jako lektor zážitkových kurzů zaměřených na environmentální výchovu a osobní rozvoj. Od roku 2010 pracuje v sociálních službách a zaměřuje se především na práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit a s lidmi s mentálním postižením. Aktuálně se podílí na reformě psychiatrické péče v programu deinstitucionalizace  jako sociální pracovník v Centru duševního zdraví v Uherském Hradišti a v programu destigmatizace jako lektor v projektu Na rovinu. Ve své práci vychází z principů zážitkové pedagogiky a práce se zkušeností.

Mgr. Eva Oujezská

Lektorka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, Filozofické fakultě a na této fakultě pak také specializační studium oboru speciální pedagogika na katedře pedagogiky.
V psychoterapii se soustavně vzdělávám od roku 1998, kdy jsme započala vzdělávání v Katatymně imaginativní psychoterapii (KIP – práce s imaginací a denním sněním), později jsem nastoupila do Brněnského institutu psychoterapie do výcviku Individuální psychodynamické psychoterapie dospělých a zatím můj poslední ukončený psychoterapeutický výcvik je Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP). K mému dalšímu vzdělání patří řada akreditovaných dlouhodobých i krátkodobých workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na psychoterapii, psychodiagnostiku i osobnostní rozvoj jako např. Krizová intervence, Telefonická krizová intervence, Posttraumatická intervenční péče, Trauma, Trauma a tělo, Trauma a krize. Absolvovala jsem také supervizní vzdělávání, a to na Karlově univerzitě, Fakultě humanitních studií v rámci oboru Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Několik let jsem pracovala jako psycholožka Hasičského záchranného sboru, což byla velmi různorodá a také obohacující práce. Pracovala jsem zde jak psychoterapeuticky, vzdělávala jsem hasiče i manažery, pracovala na lince důvěry, prováděla psychodiagnostiku, poradenství, pracovala s obětmi mimořádných událostí, s traumatizovanými lidmi. Od roku 2005 pracuji terapeuticky s oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilní, jsem také členkou občanského sdružení Persefona, která s touto cílovou skupinou pracuje. Od stejného roku také působím v rámci soukromé psychoterapeutické praxe, kde se zaměřuji na dospělou klientelu. Už od studia psychologie také pravidelně provádím psychodiagnostiku ať už při výběru zaměstnanců nebo pro identifikaci rozvojového potenciálu jednotlivých lidí. Stejně tak už od studií pracuji jako lektorka, školitelka, učitelka v oblasti soft skills, práce s klienty, s oběťmi násilí apod. Mám několikaleté zkušenosti s koučováním a moderováním focus groups. Poslední pět let pracuji také jako supervizorka v sociálních službách. Jsem členkou asociace PBSP CZ a ČSKIP.