PBSP: Pesso – Boyden System  Psychomotor

Za našimi potížemi, utrpením, depresí, bezmocí, frustrací, hněvem, závislostí, úzkostí a strachem stojí bolavá místa v naší osobní historii. Nevnímáme svět takový, jaký je ale skrze vzorce – mapy, které si neseme z minulosti. Metoda Pesso – Boyden System  Psychomotor (PBSP) nabízí možnost vyléčit minulost pomocí terapeutického rituálu, který se nazývá struktura. Vytvoření struktury umožní získání nové symbolické zkušenosti s uspokojením základních vývojových potřeb a s naplněním děr v mezilidských vztazích. Tato zkušenost se stane novou mapou pro spokojenější a více naplňující život a zacházení se světem. Struktura se staví vždy pro jednoho člověka za pomocí skupiny nebo předmětů.

Máte zájem o kurz PBSP nebo PBSP psychoterapii?

Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro sociální služby

Máte zájem o PBSP  individuální psychoterapii?

Máte zájem o PBSP skupinu?

 

Více o metodě PBSP:

PBSP je originální psychoterapeutická metoda vyvinutá manželi Albertem Pesso a Dianou Boyden-Pesso, která pracuje s tělovou, emoční i vědomou složkou osobnosti – a s jejich propojováním. Oba začínali jako profesionální tanečníci a učitelé tance. Při své práci s tanečníky zjistili, že některé pohyby nemohou tanečníci provést, protože jsou spojeny s potlačenými emocemi z jejich minulosti. Terapeutická cvičení, která vyvinuli za účelem zvědomění těchto emocí a následné možnosti s nimi zacházet, se staly základem jejich, na práci s tělem zaměřené, psychoterapie. V PBSP jsou individuální významy tělesných výrazů zkoumány v terapeutickém prostředí, kde je možné experimentovat s novými akcemi a interakcemi. Součástí přístupu je teorie pěti vývojových potřeb. Naplnění těchto potřeb má rozhodující úlohu v rozvoji autonomie a zdravého fungování člověka.

V základu přístupu stojí optimistický obraz lidské bytosti. Člověk se přirozeně snaží nalézat cesty, jak se radovat ze života. Člověk má vrozené nutkání rozvíjet své vědomí, své možnosti a svou jedinečnost. Aby tento vývojový proces mohl vzkvétat, musí být splněna řada vývojových podmínek. Během našeho dětství potřebujeme, aby byly od našich rodičů uspokojeny naše základní vývojové potřeby – místa, výživy, podpory, ochrany a limitů, a to jak na úrovni fyzické tak symbolické. Když tyto potřeby uspokojeny nejsou, pociťujeme bolest, frustraci, nespokojenost, zoufalství a odcizení. Také potřebujeme, aby byla obsazena místa základních rolí, jako je otec, matka, partner, neboť se rodíme s očekáváním, že budou zastávány. Když tyto role nejsou obsazeny, vznikají díry v rolích a naše duše má nutkání tyto role zaplnit. Tím přicházíme o svou energii a ztrácíme schopnost přijímat. Vzpomínky na neuspokojení našich vývojových potřeb se stávají naší součástí a vytvářejí způsob, jakým vnímáme a prožíváme. Potřebujeme, aby naše potřeby byly naplněny druhými lidmi, a role obsazeny správnými lidmi. PBSP přichází s poznáním, že toho je možné dosáhnout a pomocí terapeutického rituálu, který se v PBSP nazývá struktura, vytvořit nové symbolické vzpomínky, ve kterých jsou naše potřeby uspokojeny, a které se stanou základem nového šťastnějšího pobývání ve světě. Zážitkové struktury jsou základním nástrojem PBSP.

Zážitková struktura je individuální práce ve skupině, dá se ale provádět i při individuálním setkání. V centru struktury je klient, jehož prožívání je základním řídícím prvkem. Ostatní účastníci mu slouží jako akomodátoři (pomocníci) a vytvářejí protitvar jeho emocím. Můžeme si strukturu představit jako divadelní scénu, jejímž autorem a hlavní postavou je klient, ostatní účastníci jsou herci, a terapeut je režisér ve službách klienta. Akomodátoři vstupují do rolí důležitých postav z klientovy historie a do rolí ideálních postav (např. ideální otec, ideální matka), které na symbolické úrovni poskytují uspokojení základních vývojových potřeb a naplnění děr v rolích.

Stručně řečeno PBSP nabízí pomocí terapeutického rituálu možnost překonat osobní a vztahové problémy a vyrovnat se s těžkostmi které přináší život. Sledováním vlastních tendencí k pohybu získáte lepší sebepoznání a porozumění svým emocím.